Smile Correction 101: Fixing a “Gummy Smile” 

“Cosmetic Dentistry in Maple Ridge, BC has come a long way in providing smile correction. Dental patients can benefit greatly by taking advantage of gummy smile treatment and other cosmetic dentistry solutions.”

Cosmetic Dentistry has become increasingly more accepted for patients thanks to popular reality shows that focus on dramatic smile makeovers. Dental patients in Maple Ridge are beginning to understand how easy it is to create their ideal smile with the available cosmetic dentistry solutions.

We are often asked questions about what a cosmetic dentist can accomplish at Maple Place Dental, and many patients are surprised at all the smile correction solutions we provide.

One popular cosmetic procedure is “gummy smile” treatment or correction. A gummy smile occurs when a large section of gums appear when the patient smiles or laughs. In some cases, there will be more gum area visible than teeth.

Patients complain about their “gummy smile” because they seem to resemble an adolescent, with prominent gums and small teeth. Generally, this smile comes from genetics, which causes the typical gum development to stop early, leaving teeth shorter than they should be.

A gummy smile correction can be treated in a few different ways. First, patients with less severe or moderate gum problems can be treated by lifting the gums and utilizing dental veneers. This “gum-lift”, similar to a face-lift, sculpts the gums to a natural height, allowing veneers to be affixed to the teeth to allow for a beautiful, new smile.

Second, for severe gum disproportion, treatment can include the physical breaking and repositioning of the upper jaw. This can require a healing time of up to two months and the jaw will be wired shut.

Cosmetic Dentistry in Maple Ridge has come a long way in providing smile correction. Patients at Maple Ridge are able to benefit greatly by taking advantage of gummy smile treatment and other cosmetic dentistry solutions.

For more information on cosmetic dentistry in Maple Ridge or to book an appointment, contact the team at Maple Place Dental.

When was your last visit?

Take Care Of Your Oral Health & Book Your Dental Hygiene Appointment Today

Call (604) 466-2933Request An Appointment